JA slide show
 
Home
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:04

 

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2562

มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศ
จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้รับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 99 ราย

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด
จำนวน 1 วัด (วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
และระดับอำเภอ จำนวน 22 วัด 
ผู้สนใจสามารถรับเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทาง ดังนี้

1) วัดศูนย์กลางในการจัดโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
2) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 840
ถนนราชดำเนิน (ตรงข้ามสวนศรีธรรมาโศกราช) ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 0 7534 4714 , 0 7535 7856 , 0 7535 7800
ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

1.โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

2.รายชื่อวัดศูนย์กลาง

3.มติมหาเถรสมาคม

4.เอกสารประกอบโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

5.ข่าวประชาสัมพันธ์

6.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คลิก ป้ายประชาสัมพันธ์

 

คลิก

7.หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทฯ

8.หลักสูตรโครงการบรรพชาฯ

 
การจ้างเหมาบริการจัดสถานที่และจัดเตรียมพิธีในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 07:48

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการจัดสถานที่และจัดเตรียมพิธี
ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)
งบประมาณ 1,372,000  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


- ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


 
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 01:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนบรรพชาอุปสมบท

ผังขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

แบบยินยอมการตรวจสอบประวัติบุคคล

หนังสือจากวัด/พระอุปัชฌาย์ถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด​

หนังสือจากพศ./พศจ.ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผ่าน  ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร) (ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

หนังสือจากพศ./พศจ. นมัสการเจ้าอาวาส/พระอุปัชฌาย์


 
ข่าวประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:32

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนสมาชิกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชน
ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา


ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร.0-7535-7800


Smile Smile Smile Smile

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:34

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ในการประชุมสัมมนานานาชาติ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย"
ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร./โทรสาร 0-7535-7800

 
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 10:43

กระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
โดยดำเนินการผ่านจอ LED และสื่อประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป
ช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562
(วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562)

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 5
Content : 372
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 93642

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน