JA slide show
 
Home
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 เวลา 07:20

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563


ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Smile Smile Smile Smile Smile Smile SmileSmile

กำหนดการ

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

SmileSmile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ไปอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 เวลา 07:14

วันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2562  เวลา 10.30 น.
พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และ  พระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)  
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์
ไปอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ 
ณ  ศาลา  100  ปี   วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:29

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น.
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  
ในการนี้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้  นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:18

วันพฤหัสบดีที่  12  ธันวาคม  2562  เวลา 15.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธี
ในการรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2”
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:12

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” 
และเข้าร่วมการนำเสนอและสรุปผล
โครงการ วัด ประชา รัฐ  สร้างสุข  ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:10

วันที่  8 - 10  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119405