สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูพิพัฒนสีลานุกูล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2020 เวลา 04:50

วันอังคารที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  18.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 
พระครูพิพัฒนสีลานุกูล  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม  อดีตเจ้าอาวาสวัดกระดังงา
ณ วัดกระดังงา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:38

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ความว่า

"ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก
มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ
เพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำสักการบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อ และความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ
ซึ่งเป็นโอสถวิเศษ และเป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวง

ภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ
กล่าวคือ ความแก่ ๑ ความเจ็บ ๑ และความตาย ๑
ไม่มีภัยอื่นใดที่ผู้คนหวาดหวั่นครั่มคร้ามไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้ว

พระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
ได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลก กล่าวคือ ‘อริยมรรค’
ซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อล่วงพ้นภัย ย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่
ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ได้อย่างสิ้นเชิง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า
"วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ"
แปลความว่า "สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"
จึงขอทุกท่าน หันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนๆ
ผู้ล้วนกำลังเผชิญภยันตรายกันอยู่ทั่วหน้า
โดยไม่อาจทราบได้ว่าความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไร

ขอจงเร่งสั่งสมอบรม "ความไม่ประมาท" ให้ถึงพร้อม
ขอจงเร่งขวนขวายสั่งสมเพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน
เพื่อผลคือ "สติ" และ "ปัญญา"
อันสามารถช่วยให้ล่วงพ้นจากภัยได้ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ

ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
อันนับเป็น "ปฏิบัติบูชา" ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย
เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ.”

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:29

การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

การจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง
หรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึง
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้


1. การเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่เชื้อติดโรคไวรัส
ให้งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจจะมีโอกาส
หรือเครือข่ายความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรม เช่น
การเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น
วัดต้องวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น
การประกอบและร่วมกิจกรรมต้องนั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร
โดยวัดที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

มติมหาเถรสมาคม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2020 เวลา 00:34

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  16.00 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จัดประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนวัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

โดยมี พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุม
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ 
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  
วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสรงน้ำศพพระครูประดิษฐปิยธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสะพาน
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2020 เวลา 07:52

วันเสาร์ที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  17.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้   นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
ร่วมพิธีสรงน้ำศพพระครูประดิษฐปิยธรรม  อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสะพาน 
ณ  วัดวังสะพาน  หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว   อำเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจกข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2020 เวลา 03:50

วันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา  07.30  น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามพระดำริของ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
ได้เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ 
ในการแจกข้าวสารอาหารแห้ง  และข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 
แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 111 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 810
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147273

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร