Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:10

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรร์  รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่  ๕๗๐/๒๕๕๖  ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๑  พฟศจิกายน  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ