Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่
ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:02

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายไพบูลย์  แป้นสุข เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ ณ วัดบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระศรีปริยัติบดี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย และมอบหมายให้พระครูสิริคณาพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถวายเรื่องต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑. เรื่องการดำเนินการออกเอกสารสิทธที่ดินวัดร้างของอำเภอเชียรใหญ่ ๒. แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓. ติตามการส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลวัดครบถ้วน

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก