Home แบบฟอร์มการบริการ
แบบฟอร์มการบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 07:30

ศาสนสถาน

แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

แบบขอรับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (ส่วนภูมิภาค)

แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย

แบบการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

แบบขออนุญาตใช้ที่ดินของราชการเพื่อสร้างวัด

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด

แบบรายงานขอย้ายวัด

แบบรายงานขอยุบวัด

แบบรายงานขอรวมวัด

ศาสนศึกษา

ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.2555

แบบรายงานครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

แบบรายงานพระปริยัตินิเทศก์

แบบรายงานครููสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

แบบคำขอความเห็นชอบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้จัดการ ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

แบบรายงาน อ.ป.ต.

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ

แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการ

แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

ระเบียบกองงานพระธรรมทูต

แบบรายงานพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

ฝ่ายการเงินและบัญชี

แบบรับเงินขอผ่่านธนาคาร

ใบสำคัญรับเงิน


LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ