Home
คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 07:58

คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2557

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน“การกันเขตจัดประโยชน์”

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร word)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร pdf)

คู่มือพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร word)

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร pdf)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ