สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home
คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 07:58

คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2557

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน“การกันเขตจัดประโยชน์”

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร word)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร pdf)

คู่มือพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร word)

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร pdf)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

มติมหาเถรสมาคม  การขอเช่าอาคารในที่ธรณีสงฆ์

ร่างสัญญาเช่าวัดมีพระสงฆ์ (เอกสาร word)

แนวปฏิบัติการเช่าที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง

ร่างสัญญาเช่าอาคารวัดมีพระสงฆ์LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ