สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home
ข้อมูล OIT PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 05:52

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ดำเนินการดังนี้


1. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   

o1 โครงสร้างหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

o5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

o14 มาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


2. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)  ดังต่อไปนี้


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

o41 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

o42 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45 มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ