สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ประวัติสำนักพุทธ
ประวัติสำนักพุทธ
ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 10:41
           พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่ยึดหลักธรรมโดยถือทางสายกลางที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในโลก  โดยได้กำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย และได้เผยแพร่กระจ่ายไปในภูมิภาคต่าง  ๆ  ทั่วโลก  และในประเทศไทย นั้นถือได้ว่าพระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยเริ่มต้นมีความชัดเจนมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย  และในขณะนั้นนครศรีธรรมราช ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สำคัญในการรับเอาศาสนาฝ่ายเถรวาทมาเผยแพร่ ในประเทศไทยโดยส่งพระเถระผู้ใหญ่ ไปสอนหนังสือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในกรุงสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ต่อมาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็อยู่คู่ชนชาติไทย อย่างเหนี่ยวแน่นและมั่นคงจนถึงปัจจุบัน  แต่ในสภาพปัจจุบันนั้น สังคมเกิดความเสื่อมถอย ในหลักธรรมคำสอนที่ที่บุคคลขาดคุณธรรมจริยธรรม สังคมเกิดการแข่งขันแก่งแย่งความได้เปรียบ  โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์  (Golbolization)  เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาคเดียวกันและยังตามกระทบถึงหน่วยงานราชการ ของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
  ในปี  พ.ศ.  2545  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งมีแนวคิดในการปฏิรูปบูรณาการ ครั้งใหญ่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้  โดยได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545  และพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2545  ส่งผลให้เกิดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2545  เป็นต้นมา  โดยมีฐานะเป็นหน่วยราชการระดันกรมการพัฒนาต่อนายกรัฐมนตรี  โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทาสงพระพุทธศาสนา รวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา บุคลากรทางศาสนา  (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  2548 :  2)
    
 


ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ