Home วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 02:17

วิสัยทัศน์ (Vision)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ (Mission)

"ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าประสงค์ (Objectives)

"พระพุทธศาสนามีความมั่นคง พุทธศาสนิกชนนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี

LAST_UPDATED2
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ