สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 02:17

วิสัยทัศน์ (Vision)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ (Mission)

"ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าประสงค์ (Objectives)

"พระพุทธศาสนามีความมั่นคง พุทธศาสนิกชนนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี

LAST_UPDATED2
 


ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ