สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 07:49

 

 


นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
น.ส.ปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุพรรษา  อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรอุมา  จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
น.ส.ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ


นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นายวิระ  ลิ้นบาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอริญชย์  ณัฏฐวรรธนะ นายพิทยา  รักธรรม

นางสาวคนธรส  เขียวเมฆ นายศรัญยพงศ์  โฉมทอง

 

 

 

 

 LAST_UPDATED2
 


ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ