Home อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 07:49
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายประทีป  พูลลาภ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
นางสุพรรษา  อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางวราพร  สนามแจ่ม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวอรอุมา  จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ

นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ

พนักงานทำความสะอาด

นายทรงยศ  สมทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
LAST_UPDATED2
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ