Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 07:49

 

 

นายวาทิน กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

คลิกที่นี่


กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 


LAST_UPDATED2
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 02:17

วิสัยทัศน์ (Vision)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ (Mission)

"ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าประสงค์ (Objectives)

"พระพุทธศาสนามีความมั่นคง พุทธศาสนิกชนนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็ฯยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 03:45

 

 

 

 

 

 

 

นายวาทิน กรดเต็ม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 
หน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:51
หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 2. รับสนองงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
 3. ดำเนินตามนโยบายอุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางานพระพุทธศาสนา
 4. ส่งเสริมดูแลรักษา บำรุงศาสนสถาน และสาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
 5. ดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และสาสนสมบัติกลาง
 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด ที่เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในระดับจังหวัด
LAST_UPDATED2
 
ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 10:41
           พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่ยึดหลักธรรมโดยถือทางสายกลางที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในโลก  โดยได้กำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย และได้เผยแพร่กระจ่ายไปในภูมิภาคต่าง  ๆ  ทั่วโลก  และในประเทศไทย นั้นถือได้ว่าพระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยเริ่มต้นมีความชัดเจนมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย  และในขณะนั้นนครศรีธรรมราช ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สำคัญในการรับเอาศาสนาฝ่ายเถรวาทมาเผยแพร่ ในประเทศไทยโดยส่งพระเถระผู้ใหญ่ ไปสอนหนังสือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในกรุงสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ต่อมาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็อยู่คู่ชนชาติไทย อย่างเหนี่ยวแน่นและมั่นคงจนถึงปัจจุบัน  แต่ในสภาพปัจจุบันนั้น สังคมเกิดความเสื่อมถอย ในหลักธรรมคำสอนที่ที่บุคคลขาดคุณธรรมจริยธรรม สังคมเกิดการแข่งขันแก่งแย่งความได้เปรียบ  โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์  (Golbolization)  เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาคเดียวกันและยังตามกระทบถึงหน่วยงานราชการ ของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
  ในปี  พ.ศ.  2545  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งมีแนวคิดในการปฏิรูปบูรณาการ ครั้งใหญ่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้  โดยได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545  และพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2545  ส่งผลให้เกิดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2545  เป็นต้นมา  โดยมีฐานะเป็นหน่วยราชการระดันกรมการพัฒนาต่อนายกรัฐมนตรี  โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทาสงพระพุทธศาสนา รวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา บุคลากรทางศาสนา  (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  2548 :  2)
    
 


ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ