สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
อัตรากำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 07:49

 

 


นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
น.ส.ปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุพรรษา  อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรอุมา  จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
น.ส.ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ


นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นายวิระ  ลิ้นบาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอริญชย์  ณัฏฐวรรธนะ นายพิทยา  รักธรรม

นางสาวคนธรส  เขียวเมฆ นายศรัญยพงศ์  โฉมทอง

 

 

 

 

 LAST_UPDATED2
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 02:17

วิสัยทัศน์ (Vision)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ (Mission)

"ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าประสงค์ (Objectives)

"พระพุทธศาสนามีความมั่นคง พุทธศาสนิกชนนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี

LAST_UPDATED2
 
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 03:45

 

 

 

 

 

 

 

นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 
หน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:51
หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 2. รับสนองงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
 3. ดำเนินตามนโยบายอุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางานพระพุทธศาสนา
 4. ส่งเสริมดูแลรักษา บำรุงศาสนสถาน และสาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
 5. ดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และสาสนสมบัติกลาง
 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด ที่เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในระดับจังหวัด
LAST_UPDATED2
 
ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 10:41
           พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่ยึดหลักธรรมโดยถือทางสายกลางที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในโลก  โดยได้กำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย และได้เผยแพร่กระจ่ายไปในภูมิภาคต่าง  ๆ  ทั่วโลก  และในประเทศไทย นั้นถือได้ว่าพระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจำชาติไทย โดยเริ่มต้นมีความชัดเจนมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย  และในขณะนั้นนครศรีธรรมราช ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สำคัญในการรับเอาศาสนาฝ่ายเถรวาทมาเผยแพร่ ในประเทศไทยโดยส่งพระเถระผู้ใหญ่ ไปสอนหนังสือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในกรุงสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ต่อมาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็อยู่คู่ชนชาติไทย อย่างเหนี่ยวแน่นและมั่นคงจนถึงปัจจุบัน  แต่ในสภาพปัจจุบันนั้น สังคมเกิดความเสื่อมถอย ในหลักธรรมคำสอนที่ที่บุคคลขาดคุณธรรมจริยธรรม สังคมเกิดการแข่งขันแก่งแย่งความได้เปรียบ  โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์  (Golbolization)  เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาคเดียวกันและยังตามกระทบถึงหน่วยงานราชการ ของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
  ในปี  พ.ศ.  2545  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งมีแนวคิดในการปฏิรูปบูรณาการ ครั้งใหญ่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้  โดยได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545  และพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2545  ส่งผลให้เกิดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  2545  เป็นต้นมา  โดยมีฐานะเป็นหน่วยราชการระดันกรมการพัฒนาต่อนายกรัฐมนตรี  โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแล  รักษา  จัดการศาสนสมบัติ  พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทาสงพระพุทธศาสนา รวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา บุคลากรทางศาสนา  (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  2548 :  2)
    
 


ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ