หน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:51
หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 2. รับสนองงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
 3. ดำเนินตามนโยบายอุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางานพระพุทธศาสนา
 4. ส่งเสริมดูแลรักษา บำรุงศาสนสถาน และสาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
 5. ดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และสาสนสมบัติกลาง
 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด ที่เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในระดับจังหวัด
LAST_UPDATED2