วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 02:17

วิสัยทัศน์ (Vision)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ (Mission)

"ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าประสงค์ (Objectives)

"พระพุทธศาสนามีความมั่นคง พุทธศาสนิกชนนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี

LAST_UPDATED2