อัตรากำลัง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 07:49

 

 


นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
นางสุพรรษา  อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
น.ส.ปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

 

นางวราพร  สนามแจ่ม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวอรอุมา  จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

น.ส.ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ


นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์

นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นายวิระ  ลิ้นบาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย


LAST_UPDATED2