คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 07:58

คู่มือศาสนสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

ขออนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2557

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน“การกันเขตจัดประโยชน์”

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร word)

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฉบับย่อ) เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. 2561 (เอกสาร pdf)

คู่มือพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร word)

แบบฟอร์มการกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด (เอกสาร pdf)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร word)

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการอนุญาตเช่าที่ตั้งวัดธรณีสงฆ์ (เอกสาร pdf)

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

มติมหาเถรสมาคม  การขอเช่าอาคารในที่ธรณีสงฆ์

ร่างสัญญาเช่าวัดมีพระสงฆ์ (เอกสาร word)


LAST_UPDATED2