ข้อมูล OIT พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 05:52

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้างหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

o5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

o14 มาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)  ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

o41 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

o42 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45 มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

LAST_UPDATED2