พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 05:00

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2562 เวลา  13.00 น.
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีพระบัญชามอบ
พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ 
ณ  วัดทุ่งนาใหม่  ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช