ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 1) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:24

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กลุ่มที่ 1
อำเภอปากพนัง ,อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
โดยมี พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ณ  วัดแหลม ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช