สมเด็จพระสังฆราช ทรงอำนวยพรประชาชน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 01:11

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า
“โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”
เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563