ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่ เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 09:25

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่
เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

โดยที่ประชุมได้สรุปความเห็นตรงกัน  คือ  เลือกพื้นที่แปลงที่ 1 เนื้อที่ 4,600 ไร่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองกรุงหยัน)
เป็นพื้นที่รองรับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์
จำนวน 229 ครัวเรือน
โดยมีนายอาคม ยุทธนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำหน้าที่ประธานแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช