แบบฟอร์มการบริการ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 07:30

ศาสนสถาน

แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

แบบขอรับเงินอุดหนุนพระอารามหลวง (ส่วนภูมิภาค)

แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย

แบบการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

แบบขออนุญาตใช้ที่ดินของราชการเพื่อสร้างวัด

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด

แบบรายงานขอย้ายวัด

แบบรายงานขอยุบวัด

แบบรายงานขอรวมวัด

ศาสนศึกษา

ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.2555

แบบรายงานครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

แบบรายงานพระปริยัตินิเทศก์

แบบรายงานครููสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

แบบคำขอความเห็นชอบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้จัดการ ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

แบบรายงาน อ.ป.ต.

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ

แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการ

แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

ระเบียบกองงานพระธรรมทูต

แบบรายงานพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

ฝ่ายการเงินและบัญชี

แบบรับเงินขอผ่านธนาคาร

ใบสำคัญรับเงิน

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  KTB Corporate Online


แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

LAST_UPDATED2