ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ (e-bidding) |
pdf เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
pdf รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) การจัดกิจสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,800