ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนง.พศ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำช่างทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินวัดแตะ (ร้าง) หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สนง.พศ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live และ Youtube สำนักงาน ก.พ.ร.) รายการและออกอากาศรายการวิทยุ "เสียงธรรมจากพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช" ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี คลื่น 103.25 MHz สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำช่างรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินวัดแพงพวย (ร้าง) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,515