พระคติธรรม เนื่องในวันข้าราชพลเรือน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 ความว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณาประทานสัปปุริสธรรม เป็นหลักประพฤติสำหรับความเป็นคนดีประกอบด้วยองค์ธรรม 7 ประการ ในที่นี้จักได้เน้นย้ำธรรมะประการสำคัญที่ว่า "กาลัญญุตา" เพื่อให้บุคคลผู้ปรารถนาจักเป็นคนดี ได้น้อมนำไปเป็นวิถีปฏิบัติ ทั้งนี้ กาลัญญุตา หรือความรู้กาล หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเวลาควรมิควร รู้ว่าเวลาใดควรพูดหรือทำสิ่งใด และเวลาใดไม่ควรพูดหรือทำสิ่งใด สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน มุ่งใจใฝ่รำพึงถึงชีวิตของตนด้วยความไม่ประมาท เล็งเห็นว่าเวลาในชีวิตนี้มีอยู่น้อย มีความผันแปรไม่แน่นอนเป็นนิตย์ จึงต้องใช้เวลาทุกขณะเพื่อประกอบสุจริตธรรมสม่ำเสมอมิย่อหย่อน เพื่อเป็นปัจจัยชักนำให้บังเกิดสุขประโยชน์อันพึงปรารถนา ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในภายหน้า ได้ตามสาเหตุที่สั่งสมไว้ดีแล้ว

การเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี สามารถบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความวัฒนาสถาพรของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมเอื้ออำนวยความผาสุกสวัสดิ์มาสู่ประชาชนได้ตามภาระหน้าที่ จำเป็นต้องมี "กาลัญญุตา" หรือความเป็นผู้รู้กาล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมส่งให้ข้าราชการสามารถดำรงตนและดำเนินงานดังปณิธานอันดีงามได้อย่างสมบูรณ์

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2565 ขออำนวยพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่ามีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะรับราชการให้บรรลุสัมฤทธิผลไพบูลย์ เพิ่มพูนคุณประโยชน์ให้ยิ่งทวี สู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย สมตามกุศลเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้จงทุกประการ


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,830