บุคลากร พศจ.นครศรีธรรมราช

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 

       กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 
นางสุภาพร ทองขวิด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์
 

นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก  จิตต์มีธรรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฐม  ใสหนู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุพรรณี มาศเมฆ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

         กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ   

 

 

 
นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ
 

นางสาวภาสวดี คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสัณหวัช รามพูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งว่าง
นายจารุวัฒน์  กิตติธิรางกูร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ
 

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่งว่าง) 
พนักงานทำความสะอาด
นายวัลลพ พิทธจิตต์   
พนักงานรักษาความปลอดภัย

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,750