ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

  กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุพรรษา  อนุสุนัย 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์ 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวอรอุมา  จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวชนิดาภา ชายะสิทธางกูร        
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ที่ดินฯ
นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ
 

นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ
พนักงานทำความสะอาด
นายวิระ  ลิ้นบาง     
พนักงานรักษาความปลอดภัย

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4839