บุคลากร พศจ.นครศรีธรรมราช

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 

       กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 
ชื่อ - นามสกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและ
กิจการคณะสงฆ์
 

นายประสาร  อชัยยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก  จิตต์มีธรรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี  หวังศักราทิตย์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นางสาวปารดา ธนโชคโภคินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปฐม  ใสหนู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

         กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ   

 

 

 
นางวราพร  สนามแจ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ
 

นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภาสวดี คหะวงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิชญา  ร่อนรา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชยุต มีรุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางลภัสรดา พรหมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายนนทพร  บุญชุม
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
นายเชาวลิต  บัวเผียน
นายช่างสำรวจ
 

 

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
นางภาวนา  เกตุสัตบรรณ
พนักงานทำความสะอาด
นายดนุพล  บุญรอดรักษ์   
พนักงานรักษาความปลอดภัย

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 443,602