ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,800